نوبت دهي افراد متفرقه
زمان نوبت دهی شروع نشده است
زمان نوبت دهی روز شنبه ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ می باشد
نام: * 
نام خانوادگي: * 
کد ملي: *   
شماره شناسنامه: *
شرکت: * 
شماره موبايل: *   
تلفن محل کار: *   
انتخاب بخش: * 
انتخاب نوبت: * 


توجه داشته باشید که با دریافت نوبت تمامی قوانین مربوط به اداره بهداشت و درمان مندرج در سایت معاونت دانشجویی را قبول کرده اید.
حضور در مرکز بهداشت در ساعت شروع نوبت الزامی است.